fbpx

נתוני הניתוחים הבריאטריים נחשפים - עד כמה הם אפקטיביים?

 (l https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-5504254,00.html)

 המרכז הלאומי לבקרת מחלות חושף את נתוני הניתוחים הבריאטריים (ניתוחים לקיצור קיבה) במדינת ישראל. 

על פי הדו"ח, בשנת 2017 בוצעו בארץ 8,020 ניתוחים בריאטריים. המדובר בירידה של כ-300 ניתוחים לעומת שנת 2016, במהלכה בוצעו 8,322 ניתוחים.  מהדו"ח עולה כי מגמת הירידה במספר הניתוחים הנעשים בארץ נמשכת – בשנת 2015 בוצעות בישראל 9,356 ניתוחים, כ-1,300 יותר מאשר שבוצעו ב-2017. הדו"ח גם חושף את מספר הניתוחים החוזרים שבוצעו בארץ בשנת 2017 – 1,305 מטופלים נותחו בניתוח בריאטרי חוזר. המדובר ביותר מ-16 אחוז מהמנותחים. 

הסיבוך העיקרי בניתוח: דימום

הגיל הממוצע של המנותחים עמד על 41. 85% מהמנותחים היו בני 18 עד 54. רק 2.8% מהמנותחים היו בני 65 ומעלה. המנותח המבוגר ביותר שנותח בשנת 2017 היה בן 79. 12 מטופלים נפטרו בשנה שלאחר הניתוח בשנת 2017. שני אנשים נפטרו במהלך האשפוז שלאחר הניתוח. עשרת המטופלים האחרים נפטרו במהלך שלושת החודשים הראשונים שלאחר הניתוח. 

3.3% מהמנותחים בניתוח ראשון סבלו מסיבוכים במהלך אשפוזם לעומת 6.4% מהמנותחים בניתוח חוזר. סוג הסיבוך הנפוץ ביותר אחרי ניתוח בריאטרי הוא דימום – 1.9% מהמנותחים בניתוח ראשון סבלו מדימום לעומת 2.4% מהמנותחים בניתוח חוזר. 0.6% מהמנותחים בניתוח ראשון ו-1.8% מהמנותחים בניתוח שני סבלו מאבצס תוך בטני, הסיבוך השני הכי נפוץ אחרי דימום.

עילות הניתוחים הבריאטריים

הדו"ח גם חושף עד כמה היה אפקטיבי הניתוח הבריאטרי – כמעט 80% מהמנותחים שעברו ניתוח שרוול לא סבלו מעודף משקל שנה לאחר הניתוח. 87.5% מהמטופלים שעברו ניתוח מעקף קיבה בעל השקה אחת, לא סבל מעודף משקל שנה לאחר ההליך. הנתונים בקרב מטופלים שעברו ניתוח בריאטרי חוזר, מצביעים על אפקטיביות מופחתת – 64.5% מהמנותחים החוזרים בניתוח שרוול לא סבלו מעודף משקל שנה לאחר ההליך. כ-70% מהמנותחים בניתוח מעקף בעל השקה אחת לא סבלו מעודף משקל. 

סוג הניתוח הבריאטרי הנפוץ ביותר בארץ בשנת 2017 היה ניתוח של שרוול קיבה. 50% מהניתוחים בוצעו בשיטת השרוול. שליש מהניתוחים היו מסוג של מעקף קיבה בעל השקה אחת וכ-11% היו של מעקף קיבה בעל שתי השקות. 5.5% מהניתוחים היו מסוג של טבעת מתכוונת.